Perkhidmatan Psikologi PSUK Johor

iPSIKOLOGI

BM BI

INVENTORI BIG FIVE (BFI 10)

Inventori Lima Faktor (BFI) telah dihasilkan pada penghujung 80-an (John, Donahue & Kentle 1991) dan merupakan antara instrumen paling pendek. Inventori BFI dianggap baik untuk mengukur dimensi lima faktor personaliti iaitu Ekstraversi (Extraversion), Kesetujuan (Agreeableness), Neurotisisme (Neuroticism), Kehematan (Conscientiousness) dan Keterbukaan (Openness).

Inventori BFI boleh digunakan kepada individu berusia 15 tahun ke atas. Responden hendaklah memberikan jawapan berbentuk makluman Sangat Setuju, Setuju, Tidak Pasti, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Fikirkan soalan dalam bentuk yang boleh diterima akal dan logik. Tidak ada jawapan yang betul ataupun salah.

Klik butang di bawah untuk menjalankan adaptasi ujian BFI yang disediakan.

Sangat Setuju
Setuju
Tak Pasti
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju